รู้จัก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

 • อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

  อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

  ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

  อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

  ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

  Center for Reform and Evaluation on Public Affairs Research

  Read More ...

 • รศ.ดร.สุวารี นามวงค์

  รศ.ดร.สุวารี นามวงค์

  ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

  รศ.ดร.สุวารี นามวงค์

  ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

  Center for Service Sector and Tourism Research

  Read More ...

 • รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  Center for AEC Capability Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

  ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

  Center for Quality of Life and Community Wellbeing Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

  ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

  Center for Aging Society Research

  Read More ...

 • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเหลื่อมล้ำในสังคม

  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเหลื่อมล้ำในสังคม

  Center for Economic Growth and Inequalities in Society Research

  Read More ...

 • ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  Center for Environment and Global Warming Research

  Read More ...

 • ตำแหน่งว่าง

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าการเกษตร

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าการเกษตร

  Center for Farm Product Marketing Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  Center for Smart City Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  Center for Prevention and Suppression of Corruption Research

  Read More ...

 • ตำแหน่งว่าง

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

  Center for Competitiveness Research

  Read More ...

 • รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

  รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

  Center for Entrepreneurship and Innovative Research

  Read More ...

139 โครงการ

ผลการดำเนินงาน ปี 2556 -2560

408,390,419 บาท

รายได้จากการดำเนินการปี 2556-2560

24 โครงการวิจัย

จำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

6 บทความ

จำนวนบทความที่ถูกตีพิมพ์ ในปี 2561

ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยของนิด้า

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยในระดับประเทศและระดับภูมิภาค