ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

ความเป็นมา

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานกลางของสถาบันมีบทบาทและพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน การบริการวิชาการ การบริการด้านแหล่งทุนวิจัย และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเป็นสถาบันด้านงานวิจัยและการให้บริการ และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม


ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและการประเมินผลกิจการภาครัฐ เป็นหนึ่งศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยปัญหาต่างๆของระบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ เพื่อทำให้ระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมๆได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ที่ปรึกษาสนับสนุนและปฏิบัติการวิจัยด้านการปฏิรูประบบราชการและติดตามประเมินผลโครงการภาครัฐแบบครบวงจร

  • อาจารย์ ดร. วิชัย รูปขำดี

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ 

    ความเชี่ยวชาญ  การบริหารการพัฒนาและเศรษฐกิจพอเพียง

  • นายมนตรี เกิดมีมูล

    รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ 

    ความเชี่ยวชาญ  การบริหารการพัฒนาและเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การประเมินศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
โครงการอนาคตของวิทยุชุมชนและการให้การยอมรับจากผู้ฟังท้องถิ่น (The Future of Community Radio and its Perception by Local Audiences)
 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
วิทยุชุมชนและการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทย : การทำให้การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นเป็นประชาธิบไตยผ่านการควบคุมสื่อ (Community radio and Local Politics in Thailand : Democratization of Local Political Communication through media control) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
 
การศึกษาการใช้สื่อต่อต้านการก่อการร้าย
 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ด้านคอร์รัปชันสำหรับประเทศไทย ปปช.
การสำรวจและนำเสนอหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสื่อวิทยุชุมชนเพื่อนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ กสทช
การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนโดยการสร้างความตะหนักรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน (ส่วนที่ 1)
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนโดยการสร้างความตะหนักรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน (ส่วนที่ 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยและบริบทสากล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
โครงสร้างสมรรถภาพเพื่อความเป็นพหุนิยมในการสื่อสารในกรณีของสถานีวิทยุชุมชน
 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
การประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ปีงบประมาณ 2556 (พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก)
 
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 
การจัดทำรายงานการนำนโยบายพัฒนาส้วมสาธารณะไทยไปสู่การปฏิบัติ
 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 บทความ
การจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ด้านคอร์รัปชันสำหรับประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
การฝึกอบรมและอื่นๆ
นักบริหารการพัฒนาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับผู้บริหารเทศบาล (นบร.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 
นักบริหารการพัฒนาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 3
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 งานจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อการแข่งขัน
โครงการศึกษาการตลาดและการผลิตส้มโอไทยตลอดแนวเส้นทาง R3A
 
กรมเศรษฐกิจการเกษตร
 
โครงการศึกษาการพัฒนาสุขภาวะโดยใช้หลักพุทธธรรม
 
สสส.
 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ปปช.
การสำรวจและนำเสนอหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสื่อวิทยุชุมชนเพื่อนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ กสทช
โครงการสำรวจและนำเสนอหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสื่อวิทยุชุมชน เพื่อนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ
 
กสทช.
 
โครงการศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และจิตอาสาต่อการพัฒนาสังคม
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
 
เทศบาลนครอุดรธานี
 

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3309 , 081-867-3252 

Email

vichai_91@yahoo.com