ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

ความเป็นมา

     ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) เป็นศูนย์หนึ่งในสิบสองศูนย์วิจัยของสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 ภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัยของสถาบันฯในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล


หัวใจของการเตรียมการรองรับ''สังคมสูงอายุ'' คือ
“เราจะทำอะไรและอย่างไรจึงจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ดีมีสุข
มีความมั่นคงในด้านรายได้และสุขภาพหลังการเกษียณ”

     การกำหนดนโยบายเพื่อรองรับ ''สังคมสูงอายุ'' คือต้องมีข้อมูลและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์: ฐานข้อมูลจากวิธีการสำรวจโดยการใช้ตัวอย่างซ้ำและตามรอบระยะเวลา (Panel and Longitudinal Survey) สำหรับประเทศไทยได้มีโครงการศึกษาการสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย (Health, Aging, and Retirement in Thailand – HART) ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ผศ. ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

  ความเชี่ยวชาญ:

  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์การคอร์รัปชัน
  • เศรษฐศาสตร์การสูงอายุ

ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ

Policy and Measure Suggestions to Promote and Enhance the Right of the Thai Elderly:The Case of Discrimination in Old Age

ผลกระทบของภาระความรับผิดชอบที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มแซนด์วิช เจเนอเรชั่น

Impact of Caring for Both Parents and Children On the Life Satisfaction of the Sandwich Generation

ชื่อโครงการ

แผนงานความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในประเทศไทย รอบที่ 2

Well-being of the Elderly in Thailand: Wave 2

ชื่อโครงการ

ผลกระทบของการสูงอายุของประชากรโลก: บทเรียนสำหรับประเทศไทย

The Impact of Global Population Aging: Lessons for Thailand

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยสำรวจโดยใช้ตัวอย่างซ้ำตามรอบระยะเวลา สำหรับการศึกษาสังคมสูงอายุ

Research Instrument Development for Longitudinal Panel Survey on Aging Society Study

ชื่อโครงการ

แผนงานความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในประเทศไทย

Well-being of the Elderly in Thailand

นโยบายการมีงานทำของผู้สูงอายุในอาเซียน: กรณีศึกษา สิงคโปร์และไทย

Employment Policy for the Elderly in ASEAN: Cases of Singapore and Thailand

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3174, 081-833-0551

Email

dararatt.nida@gmail.com