who we are

ข่าวทุนภายในประเทศ

• เปิดรับทั่วไป

เปิดรับคำขอทุนงบประมาณประจำปี 2564

แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ระยะเวลาเปิดรับ: รอประกาศเปิดรับทุนอย่างเป็นทางการจาก สกสว.

website:    https://tiras.tsri.or.th/

ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2563 ภายใต้ทุน Newton Fund

แหล่งทุน: สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ระยะเวลาเปิดรับ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 256

website:    http://www.tsri.or.th/th/news/detail/413

ประเด็น
สกสว. และ สวทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือกจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนที่กรอกข้อมูลตามใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ผู้สมัครจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงต้องนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยร่วมกับ The Royal Academy of Engineering จำนวน 15 คน 
Days
Hours
Minutes
Seconds

ทุนฝึกอบรมและปฎิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ระยะเวลาเปิดรับ: ประสงค์ขอรับทุนสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่างบประมาณครอบตามที่ สวก.กำหนด

website:    http://www.arda.or.th/personnel_data2.php

ประเด็น
ทุนที่รับสมัคร จำนวน 10 ทุน เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาตามแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6”

แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ระยะเวลาเปิดรับ: ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2562

website http://www.arda.or.th/datas/fund/2563najournals.pdf

ประเด็น
ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเขียนตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
กลุ้มเป้าหมาย จํานวน 30 คน ได้แก่ นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา หรือ นักเรียนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนจาก สวก.
ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 สถานที่อบรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน ท่านละ 4,800 บาท

ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ระยะเวลาเปิดรับ: ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

websitehttp://www.arda.or.th/personnel_data3.php

ประเด็น
ผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. หรือยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน

แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลาเปิดรับ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 ธันวาคม 2562

ประเด็น
1. เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานของ CASS มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนไม่เกิน 6 ทุน 
2. เป็นทุนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 14 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ 
4. เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างไทย-จีน โดยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันใน

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า

แหล่งทุน: ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลาเปิดรับ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562

ประเด็น
ภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าและพื้นที่การปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้
1.กรอบการวิจัยและพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูล/application และแปลงสาธิตสำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการตัดสินใจปลูกไม้มีค่า
2.การวิจัยและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
3.การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการและการประเมินมูลค่าไม้
4.การวิจัยด้านกฎระเบียบนโยบายและนวัตกรรมทางการเงินการตลาด
5.การวิจัยพัฒนาเพื่อการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์
6.การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการแปรรูป

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563

แหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ระยะเวลาเปิดรับ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562
ประเด็น
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 8 ประเด็นดังนี้
1.มาตรการการควบคุมยาสูบในพื้นที่และชุมชน
2.มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
3.การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการผลักดันนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
4.มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
5.มาตรการด้านการเลิกบุหรี่
6.มาตรการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ
7.มาตรการติดตามการทำการตลาดของบริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ
8.มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย

ระยะเวลาเปิดรับ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562
ประเด็น
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมทางการแพทย์  ครอบคลุมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น
1.นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หรือ
2.นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ หรือ
3.เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก หรือ
4.โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน 3 - 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• ผ่านศูนย์บริการวิชาการ

เชิญชวนให้เสนอราคาการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (2563-2565) โดยวิธีคัดเลือก

แหล่งทุน: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ระยะเวลาเปิดรับ: กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น.

รายละเอียด:  ตามเอกสารแนบเลขที่ อว 7201/ศว. 1135

ประเด็น
ที่ปรึกษาต้องรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ปณท.รวมทั้งแผนปฏิบัติงานรองรับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ปณท. ในการแปลงแผนแม่บทการพัฒนทบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7

แหล่งทุน: สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุน ที่ประชมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ระยะเวลาเปิดรับ: ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด:  ตามเอกสารแนบเลขที่ อว 7201/ศว. 1206

ประเด็น
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีการฝึกทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง (วันที่จัดค่ายฝึกอบรม วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 3,800 บาท

ข่าวทุน ต่างประเทศ

Research Stays for Postdocs and Senior Researchers

FundingDAAD

DeadlineThe access to the DAAD portal opens about 6 weeks before the application deadline.

• April 15th for stays that start between August of the same year and January of the following year

• October 15th for stays that start between March and July of the following year

Website :  https://www.daad.or.th/en/find-funding/daad-scholarships-for-thailand-20192020-2/


Scholarships from German foundations 2019

FundingDAAD

DeadlineThe access to the DAAD portal opens about 6 weeks before the application deadline.

• April 15th for stays that start between August of the same year and January of the following year

• October 15th for stays that start between March and July of the following year

Website :  https://www.daad.or.th/en/find-funding/scholarships-from-german-foundations-2018/

ทุนทำวิจัย Postdoc จากมูลนิธิ Alexander von Humboldt เปิดรับสมัครทำหรับทุกสาขาวิชา ระยะเวลาการทำวิจัย 6 – 24 เดือน โดยงานวิจัยต้องมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในเยอรมนี

Funding : มูลนิธิ Alexander von Humboldt

Deadline : ไม่ระบุ

Website :  euraxess.ec.europa.eu

ทุนวิจัย (Research scholarships) ทุนสำหรับเรียนต่อปริญญาเอก (PhD scholarships) ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-doctoral scholarships)

Funding : รัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์แจกทุน Swiss Government Excellence Scholarship ให้แก่นักวิชาการและศิลปินต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-2021

Deadline24 November 2019

Websitewww.sbfi.admin.ch