ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับบริษัท ALMEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น

สำนักวิจัยนำเสนอแผนงานวิจัย “ประเด็นแผนงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)”

สำนักวิจัย จัดกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"

สำนักวิจัย จัดกิจกรรม Workshop “ประเด็นแผนงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) "

12 ศูนย์วิจัย

 สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และได้กำหนดภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ   

 1. การผลิตผลงานวิจัยทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์       
 2. การประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 3. การบริการวิชาการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัย และงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำวารสารทางวิชาการของสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำวารสารภายในสถาบัน
 5. การเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยของสถาบัน
 6. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

รู้จัก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

 • อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี

  อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี

  ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

  อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี

  ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

  Center for Reform and Evaluation on Public Affairs Research9999

  Read More ...

 • ตำแหน่งว่าง

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

  Center for Service Sector and Tourism Research

  Read More ...

 • รศ. ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  รศ. ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  รศ. ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  Center for AEC Capability Research

  Read More ...

 • ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

  ผศ. ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

  Center for Quality of Life and Community Wellbeing Research

  Read More ...

 • ผศ. ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ผศ. ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

  ผศ. ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

  Center for Aging Society Research

  Read More ...

 • ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเหลื่อมล้ำในสังคม

  ศ. ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเหลื่อมล้ำในสังคม

  Center for Economic Growth and Inequalities in Society Research

  Read More ...

 • ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  ศ. ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  Center for Environment and Global Warming Research

  Read More ...

 • ตำแหน่งว่าง

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าการเกษตร

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าการเกษตร

  Center for Farm Product Marketing Research

  Read More ...

 • ผศ. ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ผศ. ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  ผศ. ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  Center for Smart City Research

  Read More ...

 • ผศ. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ผศ. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ผศ. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  Center for Prevention and Suppression of Corruption Research

  Read More ...

 • ตำแหน่งว่าง

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

  ตำแหน่งว่าง

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

  Center for Competitiveness Research

  Read More ...

 • รศ. ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  รศ. ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

  รศ. ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

  Center for Entrepreneurship and Innovative Research

  Read More ...

จำนวน 200 โครงการ

ผลการดำเนินงาน ปี 2556 -2560

408,390,419 บาท

รายได้จากการดำเนินการปี 2556-2560

24 โครงการวิจัย

จำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

6 บทความ

จำนวนบทความที่ถูกตีพิมพ์ ในปี 2561

ผลงานวิจัย

ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยของนิด้า

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

หน่วยงานอื่นๆ


watch

สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


Shapes

สวรส.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


Shapes

วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Layers

สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


Photo

อว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


Photo

สอวช.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

Settings

สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)


message

สกสว.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เว็บลิงค์ระบบสารสนเทศ


RMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management System :RMS)

NRIIS

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System)