รู้จัก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

 • อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

  อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

  ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

  อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

  ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ

  Center for Reform and Evaluation on Public Affairs Research

  Read More ...

 • รศ ดร. เจริญชัย เอกมาไพศาล

  รศ ดร. เจริญชัย เอกมาไพศาล

  ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

  รศ ดร. เจริญชัย เอกมาไพศาล

  ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

  Center for Service Sector and Tourism Research

  Read More ...

 • รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

  ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  Center for AEC Capability Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

  ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

  ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน

  Center for Quality of Life and Community Wellbeing Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

  ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

  ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ

  Center for Aging Society Research

  Read More ...

 • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเหลื่อมล้ำในสังคม

  ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

  ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเหลื่อมล้ำในสังคม

  Center for Economic Growth and Inequalities in Society Research

  Read More ...

 • ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  Center for Environment and Global Warming Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  Center for Smart City Research

  Read More ...

 • ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  Center for Prevention and Suppression of Corruption Research

  Read More ...

 • รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

  รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

  ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

  Center for Entrepreneurship and Innovative Research

  Read More ...

ผลการดำเนินงาน ปี 2561 - 2570

กิจกรรม KM ศูนย์

จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

กิจกรรมบริการวิชาการ

ก้าวหน้า ก้าวไกล
ด้วยงานวิจัยของนิด้า