ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

ความเป็นมา

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานกลางของสถาบัน มีบทบาทและพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน การบริการวิชาการ การบริการด้านแหล่งทุนวิจัย และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเป็นสถาบันด้านงานวิจัยและการให้บริการ และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยสถานการณ์และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อนจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบโลกร้อน จะเป็นประโยชน์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์

“ศูนย์วิจัยภาวะโลกร้อนระดับแนวหน้าของประเทศ

แผนงานวิจัยและแผนดำเนินการ

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การอนุรักษ์เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
1. การวิจัยเกี่ยวกับการก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและการดำเนินการบรรเทาปัญหาหรือปรับตัว
2. การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงานและการนำพลังงานทางเลือกมาใช้
3. การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยให้มีเป้าหมายชัดเจนยกระดับมาตรฐานงานวิจัยเน้นประเด็นสำคัญเรื่องผลกระทบจากโลกร้อนเพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์กับประเทศให้กับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติของประเทศต่อไปทำให้ตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้นพร้อมสร้างโอกาสในนักวิจัยได้นำผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลทั้งยังให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจและองค์กรต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย

พันธมิตร

1. ประสานงานกับนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย
2. ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาที่เคยร่วมงานในการทำวิจัยร่วมกันและเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ

 • ศาสตราจารย์ ดร. จำลอง โพธิ์บุญ

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  ความเชี่ยวชาญ:  

                         - การประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน

                           และโครงการ

                         - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                         - มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)

                         - การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

                         - การบริหารโครงการ

                      

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ

  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

  ความเชี่ยวชาญ:

ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การศึกษาดัชนีความสามารถพึ่งตนเองด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างการค้า และปัจจัยส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศไทย
 
งบแผ่นดิน
 
การบริหารจัดการพลังงานในชุมชน ต.ปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
ทบทวนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สำนักงานนยาบและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
 
ตัวแบบการประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทย สกอ.
 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
การวิเคราะห์สถาบันและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
 
โครงการวิจัย
โครงการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
โครงการวิจัย การติดตามประเมินผล โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ งบประมาณแผ่นดิน (มุ่งเป้า: Flagship)
 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางสังคมจากการผลิตพลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
 
แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) 
การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   วช.
 
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

เครื่อข่ายเพื่อการจัดการก๊าซชีวภาพชุมชนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนอย่างครบวงจร กรณีศึกษา อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธิ์ธาราม จังหวัดราชบุรี ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม วช.
คู่มือการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ภายใต้บริบทของประเทศไทยและบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  วช.
 
“โครงการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี”  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การศึกษามาตรการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อช่วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
การทบทวนและการวิเคราะห์นโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  สกว.
 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน สกว.
 
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อการปรับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและตอบสนองปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของภาคเกษตรกรรมไทย  กรณีศึกษาปาล์มน้ำมัน สกว.
 
แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือน กระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย สกว.
 
โครงสร้างองค์กรด้านการบริหารจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต สกว.
 
แผนพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ระยะ ๕ สกว.
 
โครงการการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวที่เหมาะสมเพื่อการจัดการชิ้นส่วนจากซากรถยนต์ของประเทศไทย สกว.
 
โครงการการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่จังหวัดกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สกว.
 

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3114, 089-929-6006

Email

chamlong@nida.ac.th