ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

ความเป็นมา

   สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานกลางของสถาบัน มีบทบาทและพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน การบริการวิชาการ การบริการด้านแหล่งทุนวิจัย และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเป็นสถาบันด้านงานวิจัยและการให้บริการ และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม


     ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยสถานการณ์และปัญหาต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงนำเสนอทิศทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพมากขึ้น มีความสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

วิสัยทัศน์

    ภายในปี 2566 ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว จะเป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการ “บูรณาการ”องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ “ผสมผสาน” เข้ากับแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เกิดคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติเป็น “ผู้นำ” นำการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้จากผลการศึกษาวิจัยแก่ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

  ความเชี่ยวชาญ :  

                      - การจัดการธุรกิจร้านอาหาร
                      - เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ
                      - คุณภาพการบริการ

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ระบบและรูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ  

งบแผ่นดิน

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่ 3 โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2557)
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีอาเซียน (ระยะที่ 3 โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2557)
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
โครงการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว (ระยะที่ 3 โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2557)
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองของไทยเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
วช.
 
ระบบและรูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ
 
วช.
 

กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

โครงการภายใต้แผนงานวิจัย

๑. กลยุทธ์การจัดการโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๒. กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะและการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจจัดบริการการท่องเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๓. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพอย่างมีส่วนร่วมของธุรกิจจัดบริการขนส่งเพื่อยกระดับสมรรถนะทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๔. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการแข่งขันของธุรกิจที่พักและบริการอาหารเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการปรับตัวเชิงโครงสร้างของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๕. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วช.
 
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการสร้างแรงดึงดูดตลาดการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำแนกตามคุณลักษณะพฤติกรรมการเดินทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤติ สกอ.
โครงการวิจัย
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่ 2 โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2556)  งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีอาเซียน (ระยะที่ 2 โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2556)  งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว  (ระยะที่ 2 โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2556) งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  MICE (ระยะที่ 2 โครงการใหม่  ปีงบประมาณ 2556) งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจีนของประเทศไทย วช.
โครงการกลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ วช.
โครงการกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วช.
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในประเทศไทยเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพชาวญี่ปุ่นที่ต้องการพำนักระยะยาว สกอ.
 
การวัดภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว : การวิเคราะห์เขตการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย สกอ.
 
รูปแบบการสร้างเครือข่ายในการจัดการความรู้ทางการท่องเที่ยวเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สกอ.
 
แนวทางในการพัฒนาสถาบันมาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สกอ.
 
การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สกอ.
 
บทความ
Measuring Airport Efficiency: Productivity and Operation
Adoption of Digital Media as the Asean Tourism Marketing Strategy

Tourist destination brand image development and analysis based on stakeholders perception: A case study from Southland, New Zealand

A Hedonic Pricing Analysis of Hotel Room rates in Bangkok Using a Flexible Functional Form
Eat Me, Bangkok: A Successful Restaurant Business Operation
A Hedonic Pricing Analysis of Hotel Room rates in Bangkok
A Hedonic Pricing Analysis of Hotel Room rates
การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวของไทยที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การฝึกอบรมและอื่นๆ
 
การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 
ที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการบริหารพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 
Smart Supervisor รุ่นที่ 1
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2557
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
การจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว) ประจำปีงบประมาณ 2557
 
กรมการท่องเที่ยว
การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว) ประจำปีงบประมาณ 2557
 
กรมการท่องเที่ยว
Smart Supervisor รุ่นที่ 2
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)
 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
โครงการศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
โครงการวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจีนของประเทศไทย
 
วช.
 
โครงการกลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ
 
วช
กลยุทธ์ขับเคลื่อนคลัสเตอร์การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย
 
วช
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ระยะที่ ๑
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามห่วงโซ่กิจกรรมทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษากลุ่มท่องเที่ยว Active Beach  และกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
สกว
โครงการสำรวจและประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
สสปน
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะที่ ๒ โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ข้อที่ ๑
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีอาเซียน ระยะที่ ๒ โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ข้อที่ ๒.๑
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
โครงการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว ระยะที่ ๒ โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ข้อที่ ๒.๒
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
 
โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว MICE  ระยะที่ ๒ โครงการ
 
งบเงินอุดหนุนรัฐบาล

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยภาคบริการและการท่องเที่ยว

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

+66 97 086 2070

Email

suwaree.n@nida.ac.th