ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความความเหลื่อมล้ำในสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความความเหลื่อมล้ำในสังคม

ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการปรับโครงสร้างสำนักวิจัยให้มีศูนย์วิจัยในสาขาต่างๆ มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคมดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรของศูนย์ร่วมกับคณาจารย์จากคณะต่างๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อวิจัยปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมในด้านต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ำด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

วิสัยทัศน์
ศูนย์วิจัยที่มุ่งศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมที่ดีกว่า

พันธกิจ
1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
2. เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความความเหลื่อมล้ำในสังคม

    ความเชี่ยวชาญ:

ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ผลกระทบของสถาบันการเมืองและสถาบันเศรษฐกิจต่อการใช้จ่ายด้านสวัสดิการ: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน(พ.ศ. 2542-2555) งบประมาณแผ่นดิน (มุ่งเป้า: Flagship)
 
ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
 
การสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อการพัฒนามาตรฐานบังคับปริมาณสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร  มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 
โครงการวิจัย
การศึกษาความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นและทางเลือกนโยบายเพื่อสร้างความเป็นธรรม
 
มูลนิธิเอเชีย
 
การสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อการพัฒนามาตรฐานบังคับปริมาณสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร  มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 
บทความ  
Politico-Economic Institutions and Economic Performance: Evidence from East Asia and Latin America, 1990-2009

ตีพิมพ์ European Journal of Social Sciences 41 (1)

(ฐาน SCImago)

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การปฏิรูปการศึกษาโดยใช้มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของโอกาสของเยาวชน ในระดับมหาวิทยาลัย วช.
การออม รายได้ และความมั่งคั่ง ของครัวเรือน
 
วช.
การกระจายอำนาจทางการคลังของท้องถิ่น และ การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค
 
มูลนิธิเอเซีย
 
ทุนมนุษย์ อาชีพ และความเหลื่อมล้ำของทรัพย์สิน
 
สกว
การทบทวนสถานะความเหลื่อมล้ำและนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณ
 
เทศบาลนครอุดรธานี
 

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความความเหลื่อมล้ำในสังคม

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3650, 081-875-2429

Email

direk.p@nida.ac.th