ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยของนิด้า

ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับบริษัท ALMEC Corporation ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา