สำนักวิจัย จัดกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา13.30-16.30 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร่วมบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)