สำนักวิจัย จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงานวิจัย “ประเด็นแผนงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)”

สำนักวิจัย จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงานวิจัย ประเด็นแผนงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการที่โดดเด่นและตอบสนองนโยบายการรับทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับคณาจารย์ และนักวิจัยในสถาบัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์