สำนักวิจัย จัดกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"

สำนักวิจัย จัดกิจกรรม Workshop “ประเด็นแผนงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการที่โดดเด่นและตอบสนองนโยบายการรับทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับคณาจารย์ และนักวิจัยในสถาบัน

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30- 16.30 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์