สำนักวิจัย จัดกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ดร.อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์