ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความเป็นมา

หลักการและเหตุผล
• อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อประชาชนทั่วไปและการพัฒนาประเทศ
• การเปิดตลาด AEC
• การพัฒนาการศึกษา ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• การบริการข้อมูลวิเคราะห์และวิชาการแก่สาธารณะชน
• การสร้างภูมิปัญญาทางการวิจัย และพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์

นโยบาย
1. ด้านวิชาการ จะดำเนินนโยบายการเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งของศูนย์ฯเอง เอกชน และ หน่วยราชการ ตลอดจนธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ด้านพันธมิตรทางวิชาการ ศูนย์ฯ มีนโยบายจะขยายพันธมิตรให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะหน่วยงานสถาบันการศึกษาและธุรกิจเอกชนที่สนใจการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยเอง ราชการและ เอกชนทั่วประเทศ
4. ด้านการต่างประเทศ ทางศูนย์ฯ มีนโยบายจะขยายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยการอบรมสัมมนา การผลิตสื่อและการบริการด้านการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติในลำดับต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน ภาคอสังหาริมทรัพย์ จะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป
2. หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคราชการ และ ประชาชนทั่วๆไปจะ มีข้อมูล เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สมบูรณ์ถูกต้อง แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว ในการเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าว
3. จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานภาคธุรกิจ ราชการ และ ประชาชนทั่ว ๆ ไป มีความรู้มีความสามารถและมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรม การได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากศูนย์ฯ
4. ผู้ที่สนใจจะได้รับ คำแนะนำและคำปรึกษา ในด้านการลงทุนการพัฒนา และ การบริหารโครงการที่ดีและยุติธรรมถูกต้อง
5. เปิดโอกาสให้องค์กร หรือ ผู้มีความรู้มีความสามารถ เข้ามาให้คำแนะนำคำปรึกษาและเป็นวิทยากรแก่ผู้สนใจทั่วไป
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้รับเกียรติภูมิและความสำเร็จใน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

  • ตำแหน่งว่าง

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

    ความเชี่ยวชาญ -

ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (ประจำปี 2558) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
การวิจัยตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจ และ การออกแบบเบื้องต้น บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
การพัฒนาและยกระดับบุคลากรภาครัฐ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
การจัดทำแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) บริษัท ขนส่ง จำกัด
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนแม่บท โครงการสร้างคลองหรือฟลัดเวย์ (Floodway) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน มูลนิธิมั่นพัฒนา

งานที่ปรึกษา

          บริษัท TTL INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD. 

 

ความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท,)   State Railway of Thailand 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
โครงการศึกษาผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อผลประกอบการ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
งบประมาณแผ่นดิน
 
โครงการศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
 

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3955, 098-796-4941

Email

praditw@hotmail.com