DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • บริการงานวิจัย

  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

โครงการการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ไทยเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เกศรา สุกเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดทำ โครงการการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ไทยเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 4 โรงแรมลีการเด็นท์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

สำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

โทรศัพท์ 027273675081-530-673

อีเมล์: kassara.s@nida.ac.th

Contact us

Center for Tourism Industry Capacity Research

Research Center , National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road , Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 027273675081-530-673

E-mail :  kassara.s@nida.ac.th