DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • ติดต่อสอบถาม

Center for Quality of life Development and Index Research

 ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ ผู้บริหารของสถาบันในช่วงนั้น มีดำริถึงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และวิสัยทัศน์ที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบัน คือ ความเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศ ใน ภารกิจหลัก คือ  1) งานด้านการวิจัย  2) การจัดการศึกษา และ 3) การให้บริการวิชาการ สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยจึงได้สานแนวคิดและได้จัดตั้งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในด้านการวิจัยโดยแบ่งเป็นกองงานวิจัยโดยมีศูนย์วิจัยภายใต้กองงานดังกล่าว 12 ศูนย์ นอกจากนี้สำนักวิจัยดำเนินงานวิจัยคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535- ปี พ.ศ. 2554) โดยได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บนฐานความรู้และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำนักวิจัยจึงได้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด” เพื่อศึกษาวิจัยต่อยอดความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัดในเชิงบูรณาการ อันนำไปสู่การการบริหารการพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  

โทรศัพท์ 0-2727-3304 , 081-847-4405  

อีเมล์: boonsom@nida.ac.th

Contact us

Center for Quality of Life Development and Index Research 

Research Center , National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road , Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 0-2727-3304 , 081-847-4405  

E-mail : boonsom@nida.ac.th