| 

รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ มอบกระเช้าปีใหม่ พ.ศ. 2560 แด่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ