| 

ด้วยศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน กองงานวิจัย สำนักวิจัย จะจัดงานสัมมนาพิเศษ  

ประเด็นสำคัญพิธีการศุลกากร สิทธิประโยชน์ภาษีอากร การค้าชายแดน โลจิสติกส์ และ R3A

ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดูรูปกิจจกรรม