| 

โครงการสำรวจทัศนคติเรื่อง ภาพลักษณ์ผู้สูงอายุไทยโดยความร่วมมือจาก นิด้าโพล ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2556 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2556