| 

 

ศูนย์วิจัย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ