| 

 

ศูนย์วิจัย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วม "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

 

การนำเสนอ โครงการการศึกษาประชากรผู้สูงอายุระยะยาวโดยการใช้ตัวอย่างซ้ำนำเสนอใน Session เรื่อง พรมแดนความรู้ในการศึกษาสังคมสูงอายุของไทยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 24 สิงหาคม 2556