| 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สำรวจความคิดเห็นเนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน ของทุกปี เรื่อง "ใคร?ควรดูแลผู้สูงอายุไทยให้อยู่ดีมีสุข" 1-3 เมษายน 2557  จากผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กระจายทั่วประเทศ จำนวน 1,125 หน่วยตัวอย่าง