| 

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "จำนำข้าว ความสุขที่ยั่งยืนของชาวนา?"

โดย ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด

ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30-12.00น.
ห้อง 4004 ชั้น4 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำรองที่นั่งได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-727-3301 ภายในวันที่ 16 พฤษจิกายน 2558