| 

National Geographic Science and Exploration in Asia จะจัดสรรทุนให้แก่ผู้ที่อยู่ในทวีปเอเซีย

National Geographic Science and Exploration in Asia จะจัดสรรทุนให้แก่ผู้ที่อยู่ในทวีปเอเซีย  ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ซึ่งสนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์  สังคม และวิทยาศาสตร์กายภาพ ตลอดจนด้านการถ่ายภาพ หนังสือพิมพ์ และการสำรวจ โดยจัดสรรทุนให้แก่ ผู้มีประสบการณ์  (Professionals) จำนวนเงินสูงถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
      
 ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนออนไลน์ในรอบนี้ได้ที่ nationalgeographic.org/asia ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
         

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการถึง วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ส่งสำนักวิจัย จำนวน 1 ชุดพร้อมส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Word ที่มีลายเซ็นหัวหน้าโครงการมาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ได้จาก ICS: File/เอกสารส่วนรวม-สำนักวิจัย/กองทุนงบประมาณแผ่นดิน/เอกสารประกอบการของบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560

 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ ASEAN Expert ประจำปีงบประมาณ 2558
           ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ ASEAN Expert เพื่อสร้างและให้การสนับสนุนต่อเนื่องแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะสะสมความรู้ ความเชี่ยวชาญ แบบเจาะลึกเฉพาะรายประเทศ ครอบคลุมองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ความมั่นคง และมิติอื่นๆ โดยการทำวิจัยเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนและโจทย์วิจัยที่มีความสำคัญ และการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ โครงการ ASEAN Expert นี้ จะช่วยผลิตบุคลากรหรือหน่วยวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ในแง่ที่สามารถให้ข้อมูล เสนอมุมมองและบทวิเคราะห์ที่จะเป็นประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การตอบข้อซักถามของสังคมที่เกี่ยวข้องกับรายประเทศในอาเซียนได้ถูกต้อง ทันท่วงที รอบด้าน มีการบูรณาการความรู้จากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดท่าทีของประเทศไทยที่จะมีต่อประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งการสร้างร่วมมือในด้านต่างๆ ด้วย
 
โดยจำแนกเป็นพื้นที่กลุ่มประเทศ  3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มประเทศ  CLMV     ติดต่อ คุณรุ่งนภา                                          โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8325       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(2) กลุ่มประเทศ Melayu World   ติดต่อ คุณระพีภรณ์                            โทรศัพท์ 02-278-8217                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(3) กลุ่มประเทศ SiFi  (สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์)   ติดต่อ คุณปิยดา          โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8319       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

* รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 * 

 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ การประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘
         

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการถึง วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th/