| 

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอการวิจัย (ทุนต่างประเทศ) Open Call for Professional Development and Engagement Programme.

Professional Development and Engagement Programme

image Workshop © 

Mat Wright

The Professional Development and Engagement Programme will support the research environment and enable optimal impact from research, shaped by the demands and development priorities of the partner country.

The programme will:

  • Support skills development in researchers, research managers, and support staff, to give them the knowledge and skills they need to better access funding, communicate their research, translate their research into benefit and work strategically and internationally.
  • Support dialogue and knowledge exchange on research governance and strategic research policy development to ensure that the research environment in partner countries is more conducive to achieving maximum impact from high quality research.
  • Build opportunities for researchers to engage with the wider community and with policy-makers so they are able to be more responsive to the needs of poorest communities and policy decisions are informed by up to date research evidence.

ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES

Activities under the programme will likely fall into three categories; skills training, support for research governance and management, and engaging researchers with end-users.

Exact activities will be announced on a country by country basis.

UK experts will be engaged with opportunities when they arise. All opportunities wil be listed on this page, and the British Council Science and Research opportunities page.

OPEN CALLS

We are seeking expertise from suppliers delivering capacity building services within the Professional Development and Engagement sector. Closing 29 June, 2pm (UK time).


 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

        ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ตามแบบฟอร์มส่วนที่ 1 และ 2 จำนวน 3 ชุด พร้อมข้อมูลที่บรรจุใน CD 1 ชุด มายัง 

 

          รศ.สมพร อิศวิลานนท์  

          นักวิชาการอาวุโส 

         สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” 

         สถาบันคลังสมองของชาติ ชั้น 22B  อาคารมหานครยิบซั่ม 

         เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการถึง 31 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trf.or.th/