| 

      

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ผลงานวิจัยจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณการวิจัย เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในการวิจัยด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์กับประเทศให้กับผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่อไป ทำให้ตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น พร้อมสร้างโอกาสให้นักวิจัยของสถาบัน ได้นำผลงานวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล นอกจากนี้สำนักวิจัยมีภารกิจให้บริการวิชาการด้านอื่นๆแก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวสาหกิจ และองก์การต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม

 

           

 

                   สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และได้กำหนดภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ   

             1.  การผลิตผลงานวิจัยทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์       

             2.  การประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

             3.  การบริการวิชาการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัย และงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

             4.  จัดทำวารสารทางวิชาการของสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำวารสารภายในสถาบัน

             5.  การเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยของสถาบัน

             6.  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

 

 

 

 

 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 

 

 

 

วิจยา สัพพกิจจานวัฑฒนัฏฐานา

Research is the foundation of all aspects of development

การวิจัยเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้าน