DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • บริการงานวิจัย

  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

Research/Journal

 Research/Journal(2014)

Project Name

Source of Fund

Budget

Note

Research Proposal

-

-

1 Project

การวิเคราะห์สถาบันและองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

The National Research Council of Thailand (NRCT) 

1,325,000

 

Research Project

 

 

 

โครงการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy

20,000,000

In Process

 

โครงการวิจัย การติดตามประเมินผล โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ

The National Research Council of Thailand (NRCT) 

9,990,000

In Process

 

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางสังคมจากการผลิตพลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

Research Center,NIDA

387,400

 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

Thai Health Promotion Foundation

251,010

 

แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย 

The Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

719,345

 

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

The National Research Council of Thailand (NRCT) 

554,200

 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

Research Center,NIDA

370,800

 

เครื่อข่ายเพื่อการจัดการก๊าซชีวภาพชุมชนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนอย่างครบวงจร กรณีศึกษา อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธิ์ธาราม จังหวัดราชบุรี ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

The National Research Council of Thailand (NRCT) 

450,000

 

คู่มือการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ภายใต้บริบทของประเทศไทยและบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

The National Research Council of Thailand (NRCT) 

361,240

ทุนสนับสนุนเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy

 

 

 

 Research/Journal(2013)

 

Project Name

Source of Fund

การศึกษามาตรการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อช่วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย

Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy

การทบทวนและการวิเคราะห์นโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

The Thailand Research Fund

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

The Thailand Research Fund

ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อการปรับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและตอบสนองปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของภาคเกษตรกรรมไทย  กรณีศึกษาปาล์มน้ำมัน

The Thailand Research Fund

แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน้ำมันต่อการลดก๊าซเรือน กระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย

The Thailand Research Fund

โครงสร้างองค์กรด้านการบริหารจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต

The Thailand Research Fund

แผนพลังงานชุมชนพึ่งตนเอง ระยะ ๕

The Thailand Research Fund

โครงการการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวที่เหมาะสมเพื่อการจัดการชิ้นส่วนจากซากรถยนต์ของประเทศไทย

The Thailand Research Fund

โครงการการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่จังหวัดกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

The Thailand Research Fund

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์: 0-2727-3114, 089-929-6006

อีเมล์:  chamlong@nida.ac.th

Contact us

Center for Global Warming Research

Research Center ,National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road ,Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240

Tel 0-2727-3114, 089-929-6006

E-mail:  chamlong@nida.ac.th