DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • บริการงานวิจัย

  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลายโดยใช้ตัวชี้วัดทางปัญญาสังคม

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัย

“การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลายโดยใช้ตัวชี้วัดทางปัญญาสังคม: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

โดย อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และนายนิตินัย รุ่งจินดารัตน์ นักวิจัยผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

ติดต่อสอบถาม 

ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  

โทรศัพท์ 02–727–3650 , 081-875-2429

อีเมล์ Direk.p@nida.ac.th

Contact  us

Center for Economic Growth and Inequalities in Society Research

Research Center ,National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road ,Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 02–727–3650 , 081-875-2429

E-mail:  Direk.p@nida.ac.th