DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • ติดต่อสอบถาม

ความเป็นมาของศูนย์

            สำนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 พร้อม ๆ กับการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานกลางของสถาบันฯ มีพันธกิจสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของสถาบันฯ การบริการวิชาการ  การบริการด้านแหล่งทุนวิจัย ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนวิจัยของสถาบันฯ และดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบต่างๆ  เช่นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ปี 2555 สถาบันฯ ได้มีนโยบายให้สำนักวิจัยดำเนินงานด้านวิจัยเชิงรุก ผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ  จึงเห็นควรให้ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างสำนักวิจัยด้านการวิจัยให้มีความชัดเจนและแสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศและมีกรอบควบคุมคุณภาพงานวิจัย  มีการประเมินคุณภาพจากผลการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถานบันการศึกษาระดับสากล และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2556) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สำนักวิจัยจึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารสำนักวิจัยใหม่ในปี 2555 โดยแบ่งกองงานวิจัยเข้ามาแทนฝ่ายวิชาการและจัดตั้งศูนย์วิจัยสิบสองศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย

ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม(Center for Entrepreneur and Innovative Research) เป็นหนึ่งในสิบสองศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันฯ ในปี พ.ศ. 2555 ในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารเพื่อขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ 02-727-3956

อีเมล์:  anukal@nida.ac.th

Contact us

Center for Entrepreneurship and Innovation Research

Research Center ,National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road ,Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 0-2727-3956

E-mail:  anukal@nida.ac.th