DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • บริการงานวิจัย

  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

ความเป็นมาของศูนย์

            สำนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 พร้อม ๆ กับการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานกลางของสถาบันฯ มีพันธกิจสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของสถาบันฯ การบริการวิชาการ  การบริการด้านแหล่งทุนวิจัย ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนวิจัยของสถาบันฯ และดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบต่างๆ  เช่นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ปี 2555 สถาบันฯ ได้มีนโยบายให้สำนักวิจัยดำเนินงานด้านวิจัยเชิงรุก ผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ  จึงเห็นควรให้ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างสำนักวิจัยด้านการวิจัยให้มีความชัดเจนและแสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศและมีกรอบควบคุมคุณภาพงานวิจัย  มีการประเมินคุณภาพจากผลการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถานบันการศึกษาระดับสากล และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2556) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สำนักวิจัยจึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารสำนักวิจัยใหม่ในปี 2555 โดยแบ่งกองงานวิจัยเข้ามาแทนฝ่ายวิชาการและจัดตั้งศูนย์วิจัยสิบสองศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย

ศูนย์วิจัยปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด (Center for Crime and Drug Research) เป็นหนึ่งในสิบสองศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันฯ ในปี พ.ศ. 2555 ในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารเพื่อขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ 02-727-3923 , 081-911-5907

อีเมล์:  prapons@gmail.com

Contact us

Center for Drug and Crime Research

Research Center ,National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road ,Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 0-2727-3114, 089-929-6006

E-mail:  prapons@gmail.com