DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 

สร้างให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นสถาบันที่จะสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์ความรู้ สาขาอสังหาริมทรัพย์ทุกแขนง ของระดับนานาชาติ เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนผู้สนใจทั่ว ๆ ไปทั้งในและต่างประเทศ

    พันธกิจ

                        เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอสังหาริมทรัพย์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่ว ๆ ไป ดังนี้

1.     งานเกี่ยวกับการวิจัยและพยากรณ์เศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

2.     จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครอบคลุมทุกหมวดหมู่

3.     จัดการด้านฝึกอบรมสัมมนา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

4.     เป็นผู้ผลิตสื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ อิเลคโทรนิค

5.     การให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน การพัฒนา และ การบริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ 02-727-3942 , 081-622-0310

อีเมล์:  praditw@nida.ac.th , praditw@hotmail.com

Contact  us

Center for Competitiveness Research

Research Center , National Institute of Development Administration

118 Seri Thai Road ,Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel  02-727-3942 , 081-622-0310

Email:  praditw@nida.ac.th , praditw@hotmail.com