DESIGNED BY JOOMLA2YOU
 • พัฒนาประเทศ

 • ติดต่อสอบถาม

 หลักการและเหตุผล

      อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจ ที่มีความสำคัญ ต่อประชาชนทั่วไป และ การพัฒนาประเทศ

      การเปิดตลาด AEC

      การพัฒนาการศึกษา ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

      การบริการข้อมูล วิเคราะห์ และ วิชาการ แก่สาธารณะชน 

      การสร้างภูมิปัญญาทางการวิจัย และ พัฒนา ด้านอสังหาริมทรัพย์

 

นโยบาย 

 1. ด้านวิชาการ จะดำเนินนโยบายการเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งของศูนย์ฯเอง เอกชน และ หน่วยราชการ ตลอดจนธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 3. ด้านพันธมิตรทางวิชาการ ศูนย์ฯ มีนโยบายจะขยายพันธมิตรให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะหน่วยงานสถาบันการศึกษาและธุรกิจเอกชนที่สนใจการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยเอง ราชการและ เอกชนทั่วประเทศ
 4. ด้านการต่างประเทศ ทางศูนย์ฯ มีนโยบายจะขยายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยการอบรมสัมมนา การผลิตสื่อและการบริการด้านการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติในลำดับต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน ภาคอสังหาริมทรัพย์ จะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป
 2. หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคราชการ และ ประชาชนทั่วๆไปจะ มีข้อมูล เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สมบูรณ์ถูกต้อง แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว ในการเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าว
 3. จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานภาคธุรกิจ ราชการ และ ประชาชนทั่ว ๆ ไป มีความรู้มีความสามารถและมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรม การได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากศูนย์ฯ
 4. ผู้ที่สนใจจะได้รับ คำแนะนำและคำปรึกษา ในด้านการลงทุนการพัฒนา และ การบริหารโครงการที่ดีและยุติธรรมถูกต้อง
 5. เปิดโอกาสให้องค์กร หรือ ผู้มีความรู้มีความสามารถ เข้ามาให้คำแนะนำคำปรึกษาและเป็นวิทยากรแก่ผู้สนใจทั่วไป
 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้รับเกียรติภูมิและความสำเร็จใน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

 

    

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ 02-727-3942 , 081-622-0310

อีเมล์:  praditw@nida.ac.th , praditw@hotmail.com

Contact  us

Center for Competitiveness Research

Research Center , National Institute of Development Administration

118 Seri Thai Road ,Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel  02-727-3942 , 081-622-0310

Email:  praditw@nida.ac.th , praditw@hotmail.com