DESIGNED BY JOOMLA2YOU
  • บริการงานวิจัย

  • พัฒนาประเทศ

  • ติดต่อสอบถาม

 ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Center for AEC Capability Research) เป็นศูนย์หนึ่งในสิบสองศูนย์วิจัยของสำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2555 ภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัยของสถาบันฯในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับสากล

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economics Community – AEC ) คือ การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ไทย  พม่า ลาว  เวียดนาม มาเลเซียสิงคโปร์  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและบรูไน  เพื่อผลประโยชน์ในอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการนำเข้าของสินค้า เริ่มใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ผลจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้ประเทศสมาชิกมีผลประโยชน์  อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้าหรือที่เรียก ว่าสินค้าอ่อนไหว

ทั้งนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดำเนินการควบคู่ไปกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) และ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งเป็นสามส่วนหลักของ ประชาคมอาเซียน

AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

 

ในช่วงที่ผ่านมาศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศึกษาความพร้อมต่อการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านต่างๆ  6 ด้าน ได้แก่

1.       ด้านการค้าสินค้า

2.       ด้านการท่องเที่ยว

3.       ด้านการเงิน การลงทุน

4.       ด้านแรงงาน

5.       ด้านการเกษตร

6.   ด้านอื่นๆ

และในช่วงที่ผ่านมาศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดำเนินโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่

-โครงการความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศใน ASEAN

 โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยด้านการท่องเที่ยว

 โครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับ AEC

 

 

 

 

Contact us

Center for AEC Capability Research

Research Center , National Institute of Development Administration 

118 Seri Thai Road , Khlong Chan, Bangkapi , Bangkok, 10240 

Tel 02-375-8842 ,081-733-7890

E-mail : pornpen_econ@yahoo.com

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240  

โทรศัพท์ 02-375-8842 ,081-733-7890

อีเมล์: pornpen_econ@yahoo.com