ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าเกษตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าเกษตร

ความเป็นมา

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานกลางของสถาบัน มีบทบาทและพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน การบริการวิชาการ การบริการด้านแหล่งทุนวิจัย และด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นทำงานวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเป็นสถาบันด้านงานวิจัยและการให้บริการ และเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 มีระบบการบริหารสังกัดสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ ศูนย์ร่วมกับคณาจารย์จากคณะต่างๆในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อชี้นำและแก้ปัญหาในระบบการตลาดพืชเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและองค์กรทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
ศูนย์วิจัยเพื่อชี้นำนโยบายการตลาดสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจ
ใช้ความรู้ด้านการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบให้แก่พืชเศรษฐกิจไทย

  • ตำแหน่งว่าง

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยตลาดสินค้าเกษตร

    ความเชี่ยวชาญ -

ผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการจัดหางาน
การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายของประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การส่งออกพืชอาหารของประเทศไทยไปสู่กลุ่มประเทศ AEC   งบแผ่นดิน

งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ​

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่สาม (พ.ศ. 2555 - 2558) รอบที่ 1 ใน 3 ปีแรก พ.ศ. 2555 - 2557 สำนักงานปลัดสำนันายกรัฐมนตรี
 
การสำรวจการมีหรือการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน กฟผ. (พ.ศ. 2557) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การศึกษามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะด้านการป้องกันอุบัติภัยทางถนน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอโครงการวิจัย รวม 2 โครงการ
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกยางพาราของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู่ประเทศจีน ปี 2559
 
งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
 
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การส่งออกพืชอาหารของประเทศไทยไปสู่กลุ่มประเทศ AEC ปี 2558
 
งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน
การสำรวจแหล่งพลังงานชีวมวลจากพืชเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจของพนักงานในฟาร์มและโรงงานผลิตไวน์ บริษัท สยามไวน์ จำกัด
 
การวิเคราะห์ระบบ Supply Chains and Logistics การส่งออกข้าว น้ำตาล (อ้อย) และมันสำปะหลังของประเทศไทย
 
สำนักวิจัย นิด้า 
Nation-Wide Agriculture Survey in Thailand
 
สำนักวิจัย นิด้า 
บทความ หมายเหตุ
Securing the future of the community : Child protection in ASEAN
 
ตีพิมพ์วารสาร Asian Social Science; Vol. 10 No. 11;  2014 (SCI – Mago Q2)
 
Standing Up to Giants : Thailand’s Exit from     20th Century War Partnerships
 
ตีพิมพ์วารสาร Asian Social Science; Vol. 10 No. 15;  2014 (SCI – Mago Q2) 

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยตลาดสินค้าการเกษตร

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3305, 081-347-7121

Email

palapan2000@yahoo.com